TALİMATLAR

HALISAHA FUTBOL FEDERASYONU

FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI

MADDE 1 – AMAÇ
Bu Talimat, halı saha futbol müsabakalarının Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’na
göre gerçekleşmesi amacıyla düzenlenmiştir.
MADDE 2 – TANIMLAR
Bu talimattaki;
1. HFL, Halı saha Futbol Ligi’ni ifade eder. HFL, Türk Patent Enstitüsü tarafından
tescil edilmiş bir markadır. Bu tescilli markanın tüm öğeleri ile birlikte yasal
kullanım hakkı İcra Kurulu’na aittir.
2. Takım, futbol alanında faaliyette bulunan mevzuata uygun olarak kurulmuş ve HFF
tarafından kabul görmüş dernek ve şirketleri,
3. Bölge Sorumlusu, Bölge Sorumlusu talimatlarında yer alan görev ve sorumluklarını
yerine getiren kişiyi,
4. Disiplin Kurulu, HFF Disiplin talimatlarını yürüten kurulu,
5. Sezon, ilk resmi müsabaka ile son resmi müsabakanın oynandığı tarihler arasındaki
süreyi ifade eder.
6. Futbol müsabaka sezonu her yıl HFF tarafından tespit ve ilan edilir.
MADDE 3 – FUTBOL MÜSABAKA SEZONU
Futbol müsabaka sezonu her yıl HFF tarafından tespit ve ilan edilir.
MADDE 4 – TAKIMLARIN UYGUNLUĞU
Katılımcı takımların dernek statüsünde, kamu kurum, şirket veya şahıs firması, takımı
statüsünde olmaları gerekmektedir. Yabancı oyuncular derneğe üye olmak zorunda
değildir.
MADDE 5 – MÜSABAKALARIN DÜZENLENMESİ
(1) Resmi müsabakalar HFF tarafından düzenlenir ve bu müsabakalara ait unvanlar
HFF tarafından verilir.
(2) HFF’liglerine katılmış kulüplerin yurtiçi veya yurtdışında özel müsabakalara
katılabilmeleri için HFF’nin ve ilgili ülke federasyonun izinlerini almaları gereklidir.
MADDE 6 – USULÜN BELİRLENMESİ
HFF, resmi müsabakaların puan veya eleme usullerinden hangisine göre yapılacağını
belirler.

HFF, müsabakaların bir veya daha fazla devreler halinde yapılmasına karar verebilir.
MADDE 7 – LİGLER VE FİKSTÜR
(1)HFF, liglerin sayısını ve bu liglerin hangi takımlardan oluşacağını belirler.
(2) HFF, liglerde, gruplarda ve kupalarda yer alacak kulüplerin sayılarını artırabilir veya
azaltabilir.
(3) HFF, gerek gördüğü hallerde, kulüplerin güç dengelerini ve deplasman durumlarını
göz önünde bulundurarak alt liglere ve gruplara ayırabilir.
(4) HFF, ligler arasındaki yükselme ve düşme esaslarını belirler.
(5) HFF, müsabaka statülerini ve fikstürleri düzenler ve müsabakaların
başlamasından önce resmi internet sitesi olan www.hff.org.tr adresinde ilan eder.
MADDE 8 – PUAN USULÜ VE AVERAJ
(1) Takımların belirlenmiş bir fikstür gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları
puan durumlarına göre derecelendirilmelerine “Puan Usulü Sistemi” ismi verilir. Buna
göre, yapılan müsabakalarda kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir)
puan verilir ve kaybeden takıma ise puan verilmez.
(2) Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci,
ondan sonra gelen ikinci ve devamı olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda
belirlenen sistem uygulanır.
1. a) Aynı puana sahip takım sayısı iki ise;
2. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan
üstünlüğüne bakılır, II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa bu
müsabakalardaki gol averajına bakılır. (Bu müsabakalarda atılan gollerde eşitlik
varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)
III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel
puantajdaki gol averajına bakılır.
1. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.
2. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan
takım üstün sayılır.
3. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre
ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka
neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.
4. b) Aynı puana sahip takım sayısı üç veya daha fazla ise TFF uygulamaları
geçerlidir.

MADDE 9 – ELEME USULÜ
(1) Eleme usulü, yenilenlerin elendiği ve yenenlerin birbirleriyle karşılaşması suretiyle
en son galibin belirlendiği sistemdir.
(2)HFF, müsabakaların tek veya çift maç eleme usulü üzerinden oynanmasına karar
vermeye veya başka bir sisteme göre eşleştirme yapmaya yetkilidir.
(3) Eleme müsabakalarında uzatma olup olmamasına HFF tarafından karar verilir,
MADDE 10 – MÜSABAKALARIN GÜN VE SAATLERİNİN BELİRLENMESİ
(1) HFF;
1. a) Oynanacak her türlü müsabakanın yapılacağı saha, gün ve saati belirlemeye ve
ilan etmeye,
2. b) Müsabakanın başlama saatinden iki saat öncesine kadar elverişsiz hava
koşulları sebebiyle müsabakanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar vermeye,
3. c) İleri bir tarihe ertelenen müsabakanın oynanacağı saha, gün ve saati belirlemeye
ve ilan etmeye,
ç) Elverişsiz hava koşullarından ve hakem kararlarından doğan ertelemeler dışında,
gerek gördüğü takdirde müsabakayı erteleyerek, müsabakanın oynanacağı saha, gün
ve saati yeniden belirlemeye ve ilan etmeye, yetkilidir.
(2) Kulüpler ve kişiler belirlenen müsabakanın başlama saatinden yarım saat önce
tam teçhizatı ile sahada hazır bulunmak zorundadır.
MADDE 11 – FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU
(1) HFF, müsabakalarda yer alacak futbolcuların yaş ve statülerini her sezon başında
belirler ve ilan eder.
(2) HFF
, takımların kadrolarında yabancı futbolcuların bulunmasına izin verebilir.
(3) Müsabakaya girecek futbolcunun, temsil edeceği kulüp adına o sezon için tescil,
vize işlemlerini yaptırmış ve lisansını almış ve herhangi bir sebeple müsabakaya
girmekten men edilmemiş olması zorunludur.
MADDE 12 – MÜSABAKA KADROLARI
(1) Bir takım 5 (beş) futbolcudan daha az bir kadro ile müsabakaya başlayamaz.

(2) Müsabaka başlamadan önce, müsabakada yer alacak biri kaleci olmak üzere 7
(yedi) futbolcu ve en fazla 7 (yedi) yedek futbolcunun bulunduğu müsabaka isim
listesinin imzalanarak hakeme ibraz edilmesi zorunludur.
(3) Müsabaka isim listeleri imzalanıp onaylandıktan sonra en geç müsabaka
başlayana kadar aşağıdaki haller haricinde isim listesinde değişiklik yapılamaz.
(4) İlgili müsabaka statüsünde aksi belirtilmediği takdirde, müsabaka isim listesini
sahaya girebilecek yönetici, bu olmadığı takdirde teknik sorumlu, yoksa antrenör
müsabaka isim listesini imzalayabilir.
(5) Müsabakadan önce ibraz edilen müsabaka isim listeleri ve futbolcu lisansları
rakip takımlar tarafından incelenir ve uygunlukları 4. fıkrada belirtilen kişiler
tarafından imzalanarak kabul edilir. Müsabaka isim listesi veya lisanslara yönelik
itiraz varsa, liste üzerinde yazı ile belirtilir ve karşı tarafa okutularak imzalattırılır.
(6) Müsabaka isim listesinde 7 (yedi) futbolcu yazılmasına rağmen en az 5 futbolcu
ile müsabakaya başlanması halinde, müsabaka isim listesinde ismi yazılı
futbolculardan eksik olanlar sonradan gelerek müsabakaya dahil olabilirler.
MADDE 13 – OYUNCULARIN DEĞİŞTİRİLMELERİ VE İHRAÇLARI
(1) Oyuncu değişiklikleri ve ihraçlar IFAB tarafından çıkarılan Uluslararası Futbol Oyun
Kuralları’na uygun olarak yapılır.
(2) Resmi müsabakalarda oyuncu değişikliği 5 kişi ile sınırlıdır. Yalnız oyundan çıkan
oyuncu tekrar oyuna giremez.
MADDE 14 – MÜSABAKALARIN ERTELENMESİ
(1) Müsabakalar, belirlenen sahalarda ve ilan edilen saatlerde başlamak zorundadır.
(2) HFF, elverişsiz hava koşulları dışında ancak zorlayıcı sebeplerle müsabakayı
başka bir güne erteleyebilir.
(3) Elverişsiz hava ve stadyum şartları nedeni ile müsabakanın ertelenmesi halinde,
HFF tespit edeceği başka bir stadyumda müsabakanın oynanmasına re’sen karar
verebilir.
(4) (5) Hakem, elverişsiz hava koşulları sebebiyle müsabaka başlama saatinden iki
saat veya daha az bir süre kaldıktan sonra müsabakayı erteleyebilir.
(6) Ertelemeyi gerektiren zorunlu sebeplerin bulunup bulunmadığının takdiri
müsabakanın hakemine aittir.

(7) Elverişsiz hava koşulları nedeni ile gününde oynanmayan veya yarıda kalan
müsabakalar HFF tarafından ayrı bir karar alınmamış ise ertesi gün aynı yer ve saatte
oynanır.
(8) HFF hakemin kararında açıkladığı müsabaka saatini gerekli gördüğünde
değiştirebilir. Değişikliğe ilişkin karar ilgililere tebliğ olunur. Elverişsiz hava şartları
nedeni ile ertesi gün oynanmayan müsabakaların ne zaman oynanacağına HFF
tarafından karar verilir.
(9) Elverişsiz hava ve saha koşulları nedeni ile müsabakanın devam eden bir anında
hakem tarafından ertelenmesi halinde, söz konusu müsabakanın ertesi gün hangi
şartlarda başlayacağına HFF tarafından karar verilir.
(10) Takımların anlaşmaları, müsabakanın ertelenmesine sebep olarak gösterilemez.
(11) Kulüplerin, futbolcularının toplu zehirlenmeleri gerekçesiyle müsabakalarının
ertelenmesine ilişkin talepleri HFF tarafından karara bağlanır.
MADDE 15 – MÜSABAKANIN ERTELENMESİNİN SONUÇLARI
(1) HFF ertelenen müsabakaların uygun gördüğü, bir tarihte oynanmasına karar verir.
(2) Erteleme müsabakalarına, yalnızca ertelenen müsabakanın ertelendiği gün
kulüplerde tescilli olan futbolcular katılabilir.
(3) Erteleme tarihinde cezalı veya idari tedbirli olup da, müsabakanın oynanacağı
tarihte cezası infaz edilmiş olan kişiler, erteleme müsabakasına katılabilirler.
(4) Erteleme tarihindeki müsabakaya katılmaya hakkı olan kişiler erteleme
müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına
katılamazlar.
MADDE 16 – GÜVENLİK NEDENİYLE MÜSABAKALARIN TAMAMLANAMAMASI
(1) Müsabaka hakemi;
1. a) Müsabakanın, kulübün futbolcusu, yöneticisi, teknik adamları ile diğer kişilerin
ayrı ayrı veya birlikte hakeme veya rakip takım futbolcu ve mensuplarına fiili
eylemde bulunmaları, kavgaya veya saha olaylarına sebebiyet vermeleri ve bu
eylemleri dolayısıyla müsabakanın oynanamaması veya müsabakaya devam
edilmesi olanağının kalmaması,
(2) Ayrıca, müsabaka hakemi kulüp yöneticilerinin, kendilerine yeşil zemin içinde veya
dışında sportmenliğe aykırı harekette, kişilik haklarına saldırıda, hakarette, tehditte
bulunmaları, tükürmeleri veya benzeri eylemlerde bulunmaları halinde müsabakayı
tatil ettiğini ilan edebilir.

(3) Bu hallerde HFF Yönetim Kurulu, ihlali gerçekleştiren takımlardan birinin veya her
ikisinin hükmen yenik sayılmasına karar verebilir. Ayrıca disiplin kurulları eylemlerin
ağırlığına göre galibiyet halinde verilen puan kadar puan tenziline karar verebilirler.
(4) Müsabaka eleme usulüne göre düzenlenmişse, HFF Yönetim Kurulu, hükmen
mağlubiyet kararıyla beraber takımın o sezon için bu müsabakalardan ihracına karar
verir. Bu durumda disiplin kurulu, eylemin ağırlığına göre ilgili takımın ertesi sezon
aynı mahiyetteki müsabakalardan ihracına karar verebilir.
(5) HFF Yönetim Kurulu, bu durumlarla ilgili olarak karar verirken, müsabakanın
hakemlerinin, gözlemcilerinin, temsilcilerinin, Hakem Kurulu ve ilgililerin raporlarını ve
her türlü delili göz önünde bulundurur.
(6) HFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmede, müsabakanın tatil kararlarını uygun
görmediği takdirde, maçın tekrarlanmasına veya yarıda kaldığı andaki sonucu ile
tescil olunmasına karar verebilir.
(7) Bu maddede belirtilen sebeplerle aynı sezonda ikinci kez müsabakanın
tamamlanamamasına sebebiyet veren takımlar hakkında ligden ihraç kararı verilir.
(8) HFF bu maddede belirtilen haller dışında ortaya çıkan zorlayıcı sebepler
dolayısıyla müsabakanın yarıda kalması halinde ise yarıda kalan müsabakanın başka
bir günde yarım kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına, yeniden oynanmasına veya
müsabakanın yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil edilmesine karar verir.
MADDE 17 – MÜSABAKALARIN GÜVENLİK NEDENİYLE ERTELENMESİ ve
YERLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
(1) HFF Yönetim Kurulu, olaylara ve fiillere sebebiyet vererek müsabakanın tatil
edilmesine neden olan kulüplere para cezası verebilir.
(2) HFF Yönetim Kurulu, müsabaka güvenliğinin yerel idareler tarafından
sağlanamadığına, sağlanamayacağına kanaat getirdiği illerde müsabakaları
oynatmamaya ve tedbiren başka bir ilde oynatmaya yetkilidir.
MADDE 18 – HÜKMEN YENİK SAYILMALAR
Hükmen yenik sayılmayı gerektiren durumlar aşağıdaki gibidir;
1. a) Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 5 (beş) kişiden az bir kadro
ile çıkmak ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki
futbolcu sayısının 4 (dört) kişiye inmesi (Bu durumda müsabakaya devam edilmez.)
2. b) Kulübe tescilli olmayan veya o sezon için vizesi yapılmamış futbolcu oynatılması,

3. c) Futbolcuların lisanslarının veya müsabaka isim listesinin hakeme ibraz
edilmemesi sebebiyle müsabakanın oynanamaması,
ç) Futbolcuların, lisans kontrolünden sonra, hakemin futbolcuları tanımamasından
faydalanarak başka bir kişiyle değiştirilmesi,
1. d) Müsabaka isim listesinde, yabancı uyruklu futbolcuların veya yaş sınırlaması
getirilen liglerde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların HFF tarafından
belirlenmiş sayıdan fazla olması veya müsabaka esnasında bu sayıların aşılması,
2. e) Herhangi bir sebeple cezalı veya idari tedbirli olan futbolcu veya futbolcuların
oynatılması, f) Futbolcunun kendisine ait olmayan lisansı kullanması, kullanılan
lisansın sahte olması veya lisans üzerinde tahrifat yapılması,
3. g) HFF’nin, müsabakalar için çıkardığı düzenleme hükümlerinin müsabaka
sonucuna etki edecek şekilde ihlal edilmesi,
4. h) Ertelenen müsabakalarda oynama hakkı bulunmayan futbolcunun müsabaka
isim listesine yazılması,
MADDE 19 – PUAN SİLİNMESİ, LİGDEN ÇIKARILMA
(1) Bir sezon boyunca müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya
gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya
başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı
verilmekle beraber 3 puanı silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları
ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere HFF tarafından takdir
edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bu maddeyi iki kez ihlal eden takım hakkında
hükmen mağlubiyet cezasının yanında ligden ihraç edilir.
1. b) Bir müsabakada hakem tarafından sahadan çıkarılmak istenen futbolcu, teknik
sorumlu veya diğer akredite kişiler, sahayı terk etmez ise hakem, çıkarma kararını
takım kaptanına bildirir ve sonuç alınmazsa müsabakayı tatil eder. Müsabakanın
tatil edilmesi halinde hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca takımın 3
puanı silinir.
2. c) Müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerin tespiti halinde takımlardan
birinin veya ikisinin birden en az 6 puan silme cezası veya ligden ihraç kararı
uygulanabilir.
MADDE 20 – MÜSABAKA SONUCUNU ETKİLEME
(1) Müsabakanın sonucunu hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkileyen veya
teşvik primi verdiği tespit edilen kulüpler hakkındaki müsabaka sonucunu etkileme
iddialarını inceleme ve gerekli araştırmayı yapma yetkisi Yönetim Kurulu ve Disiplin
Kurulu’na aittir.
(2) HFF Yönetim Kuruluve Disiplin Kurulu, rapora ve sair delillere dayanarak vicdani
kanaatine göre karar verir.

MADDE 21 – MÜSABAKA SONUÇLARININ TESCİLİ
(1) HFF tarafından düzenlenen veya izin verilen müsabakaların sonuçları, HFF
tarafından tescil edilmeden geçerli sayılmaz.
(2) Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’nın öngördüğü süreç içerisinde tamamlanmış
müsabakaların sonuçları, hakem raporları ile tespit edilir.
(3) HFF, Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’nın öngördüğü süreç içerisinde herhangi
bir nedenle tamamlanamayan müsabakaların sonuçlarını, müsabaka görevlilerinin
raporlarına ve gerektiğinde yapılacak araştırmaya göre karara bağlar ve ilan eder.
(4) Müsabaka sonucunu etkileme eylemi, müsabakanın sonucunun tescilinden sonra
anlaşılsa dahi tescil iptal edilir. Tescilin iptali, kulüplere herhangi bir tazminat ve sair
talep hakkı vermez.
MADDE 22 – MÜSABAKA HAKEMLERİ VE HFF TEMSİLCİLERİ
(1) HFF lig müsabakalarında, hakem, iki yardımcı hakem ve bir hff temsilcisi
görevlendirilir..
(2) Hakemlerin görevlendirilmesi illerde bulunan İl Hakem Kurulları ve hff nin atadığı ,
hff temsilci görevlendirmesi ise Saha Komiserleri Derneği aracılığı ile yapılır.
1. a) Hakem müsabaka saatinde gelmediği veya müsabaka esnasında sakatlanarak
oyunu terk etmek zorunda kaldığı takdirde, kıdemli yardımcı hakem, hakemin yerine
görev yapar.
HFF’nin onayı ile bu gibi durumlarda müsabaka tek yardımcı hakem ile oynanabilir.
MADDE 23 – HAKEMLERİN YETKİLERİ
(1) Hakemler görevlerini Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’na uygun olarak yaparlar.
Ancak, görevlerini ifa ederlerken neden olabilecekleri sakatlık, zarar ve kayıplardan
hukuken sorumlu tutulamazlar.
(2) Hakemlerin müsabakaların teknik sonuçları hakkındaki kararları kesindir.
MADDE 24 – KADROLARA, OYUNCULARA ve LİSANSLARA YÖNELİK İTİRAZLAR
(1) Kadrolara, oyunculara ve lisanslara yönelik itirazlar müsabakanın oynandığı
tarihten itibaren 3 gün içerisinde yapılmak zorundadır. Aksi takdirde itiraz
görüşülmez.
(2) İtiraz için itiraz harcının yatırıldığına dair makbuzun ibrazı zorunludur.
MADDE 25 – ULUSLARARASI FUTBOL OYUN KURALLARI’NDAN KAYNAKLANAN
İTİRAZLAR

(1) Uluslararası Futbol Oyun Kurallarına aykırı hareket edilmesinden doğan bir
duruma karşı yapılacak itirazların yazılı olarak ve müsabakanın yapıldığı günün
ertesinden başlayarak ikinci gün saat 12.00’ye kadar yapılması zorunludur.
MADDE 26 – ŞAHISTA HATA HALLERİNDE İTİRAZ
Müsabaka hakeminin yapmış olduğu sarı ve kırmızı kart uygulamalarında, şahısta
hata olduğu takdirde, müsabakanın oynandığı tarihten itibaren 3 gün içerisinde
Disiplin Kurulu’na başvurulabilir.
MADDE 27 – İTİRAZ HARCI
Yapılan itirazların incelenebilmesi için itirazın yapıldığı tarihten itibaren üç gün
içerisinde;  100 TL’lik harcın HFF Banka Hesabı’na yatırılması ve dekontununHFF’ye
verilmesi zorunludur.
MADDE 28 – MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILAN FUTBOLCULAR
Milli takım kadrolarına seçilen futbolcular yapılan çağrıya uymak zorundadırlar.
Takımlar, çağrı yapılan futbolcuların çağrıya icabet etmesini sağlamak zorundadır.
Çağrıya uymayan futbolcular Disiplin Kurulu’na sevk edilirler.
MADDE 29 – TALİMATTA BULUNMAYAN HÜKÜMLER
Bu Talimatta hükme bağlanmamış olan hususlar
hakkında HFF karar vermeye yetkilidir.